рисково финансиране и кредитиране на предприемачески проекти

table
Топ 5 Измами С Бързи Кредити По Интернет Кредитът до заплата е иновативен финансов продукт с който можете да вземете на заем до 60000 лв. за броени часове. Условието е да имате навършени 18 години и да получавате регулярни доходи. Този кредит е краткосрочен като времето за връщане е не повече от 30 дни. Основният замисъл на един кредит до заплата е да бъде върнат със следващото месечно възнаграждение което получавате. Това изискване е препотвърдено и в задължителната за националните юрисдикции практика на СЕС формирана по преюдициално запитване с Решение от 26.04.2013 г. по дело C-472/10 – „Националната юрисдикция следва да прецени с оглед на член 3 параграфи 1 и 3 от Директивата неравноправния характер на клауза съдържаща се в Общите условия на договора с потребители с която продавач или доставчик едностранно предвижда промяна в свързаните с предоставяната услуга разходи без обаче да описва ясно начина на определяне на тези разходи или да посочва основателно съображение за тази промяна. В рамките на тази преценка посочената юрисдикция трябва по-специално да провери дали… съображенията или начинът на промяна на свързаните с предоставяната услуга разходи са уточнени по ясен и разбираем начин и евентуално дали потребителите имат право да прекратят договора”. Установих обаче нещо за което знаех че важи за Visa Electron (дебитна карта с неголям дневен лимит на транзакциите) но не мислех че е валидно и за Visa Classic. Става въпрос за факта че когато правите покупка на POS терминал с такава карта системата не изисква от вас да въвеждате своя PIN код. Трябва само да сканират картата ви да изчакате валидирането на транзакцията и да се подпишете върху едното копие от бележката удостоверяваща информацията. Преди сключване на договор за кредит кредиторът оценява кредитоспособността на потребителя въз основа на достатъчно информация в т. ч. информация получена от потребителя и ако е необходимо извършва справка в Централния кредитен регистър или в друга база данни използвана в Република България за оценка на кредитоспособността на потребителите. С оглед горното всяка информация предоставена от потребителя предполага съгласие за обработването й за нуждите на договора за потребителски кредит. И в момента банките ценообразуват кредити на база пазарен индекс – обикновено euribor ако заемът е в евро и sofibor ако е в левове + фиксирана надбавка. Тези пазарни индекси сега са на исторически най-ниските си нива – около нулата заради икономическата и финансовата криза. Прогнозите са че още в края на тази и през следващата година стойността им ще се покачва. Така при една фиксирана надбавка от 5.85% например и euribor чиято стойност достигне 3% лихвата за крайния кредитополучател ще се повиши до 8.85% от сегашните около 6%.