кредити за пенсионери с телк

table
Всички Кредити Без Такса За Предсрочно Погасяване Промените в законодателството преди две години които наложиха някои ограничения на дейността на фирмите отпускащи бързи кредити се оказват недостатъчни. Това коментира в ефира на БНТ кредитният консултант Тихомир Тошев. Дадох всичко от себе си за да съм възможно най-обективен и коректен към фирмите за бърз кредит за които пиша тук. Прегледите ми обхващат три основни области: цена или обща стойност на кредита прозрачност качество на обслужване. Калкулирал съм една всеобхватна оценка където всеки от тези три критерия има що-годе еднаква тежест. Макар че CashBox се очертават като безпрекословен победител (поне според моя опит с всички изброени компании) силно ви препоръчвам да прочетете подробно целите прегледи тъй като нещата които са най-важни за мен може да не са най-важните за вас. Съответно вашата компания за бързи кредити може да се окаже различна от моята. София Комерс-Кредит груп АД е специализирано в предоставяне на всички видовефинансови услуги с изключение на тези за които съгласно Закона за банките Закона за публично предлагане на ценни книжа и закона за застраховането се изисква лицензия или разрешение; управление на кредити и заеми; лизингова дейност; извършване на гаранционни сделки; комисионна дейност. Договорите за овърдрафт кредит попадат в приложното поле на ЗПК но за тях в редица случаи са приложими специални норми установяващи отклонения от общия режим на защита. Така например съгласно чл. 3 ал. 2 ЗПК договорите за овърдрафт кредит със срок за погасяване над три месеца подлежат на защита по ЗПК но даже и когато кредитът трябва да бъде погасен при поискване или в срок до три месеца законът предвижда специални изисквания по отношение обема на предоставяната преддоговорна информация договарянето на гаранции минимално съдържание на кредитния договор и т.н. (чл. 4 ал. 2 ЗПК). Когато потребителят е поискал да получи незабавно овърдрафт и същият му е бил предоставен при условията на чл. 8 ал. 7 ЗПК т.е. при използването на телефон като средство за комуникация или на друго средство за гласова комуникация от разстояние законът изрично предвижда че дори когато овърдрафтът е с едномесечен срок за погасяване ЗПК пак намира приложение (чл. 4 ал. 1 т. 14 ЗПК). Вива Кредит предлага бързи кредити от 100 лв до 1500 лв. Уеб сайтът се подържа от Вива Кредит ООД Времето за отговор по кредита е до 20 мин. За кандидатстване за заем са ви необходими лична карта и възраст над 21 години. Може да се наложи да представите документ за официални доходи. Кандидатстването за бърз кредит става онлайн в офис на фирмата чрез обаждане по телефон или с СМС. Може да кандидатствате за кредит също и в офис на Handy или интенет доставчика Net1.