заем без поръчител

table
Бърз Заем Онлайн Онлайн кредитирането е една от най-перспективните и активно развиващи се области от финансовия сектор. Кредитна история. Основната проверка е в ЦКР (Централен Кредитен Регистър). Резултатът от нея трябва да бъде задоволителен за кредитора. Имайте предвид че всяко едно просрочие през последните пет години се отразява при справка. Това разбира се не значи автоматично че ако имате такова искането Ви ще бъдете отхвърлено. В ЦКР просрочията се степенуват според продължителността. За тежки се считат такива над 90 дни. Важна роля играе и размерът на просрочената сума. Така че ако нямате тежък необслужван дълго време заем можете да кандидатствате за бърз кредит. За това време банката разглежда документите и се произнася по отпускането на кредита. По ускорената процедура Пощенска дава заеми в размер до 5000 лв. със срок за погасяване до 3 г. Необходим е поне 1 поръчител. Лихвата по тях в момента е 1475% годишно. Основното изискване за платежоспособност на кредитоискателя е след като се приспадне месечната погасителна вноска по заема остатъчният доход на член от семейството да бъде от 80 лв. до 100 лв. Общите условия за сключване на договор за потребителски кредит представляват предварително и едностранно формулирани клаузи които са установени от кредитора за сключването на множество еднотипни договори с различни лица и стават задължителни само ако бъдат писмено приети – арг. чл. 298 ал. 2 ТЗ във вр. с чл. 10 ал. 1 ЗПК чл. 11 ал. 2 ЗПК. Следователно те се прилагат за неопределен период от време и за неограничен кръг от правни субекти които желаят да сключат договор за потребителски кредит. И Заем имат представителства в почти всеки по-голям град на България. Това прави компанията лесно достъпна за голяма част от българското население тъй като офисите на финансовата институция са много равномерно разпределени по територията на цялата страна. Без значение къде се намирате то със сигурност някъде близо в района на вашето населено място трябва да има офис на И Заем.