бързи кредити 24 часа

table
Икономика Archives Безплатен онлайн самоучител по английски език за българи. Възможности за живот и работа в Англия Америка и други англоезични държави – в помощ на българите по света. Изключение е предвидено и по отношение на фактурите за вътреобщностни доставки на стоки и получени услуги издадени от лица регистрирани за целите на ДДС в друга държава – членка. С разпоредбата на чл. Въпреки отсъствието на посочените документи правото на данъчен кредит е налице при условие че съответната доставка не е укрита и данни за нея са налични в счетоводството на лицето. При изгубване унищожаване или кражба на оригинала на документ регистрираното лице може да упражни своето право на приспадане на данъчен кредит займа между физическими лицами чат уведоми за това териториалната дирекция на НАП по регистрацията си и осигури фотокопие от екземпляра на издателя на документа заверено от него с подпис и печат което да съхранява в счетоводството си чл. Кредитът овърдрафт се предоставя за допълване на временен недостиг на собствени средства. Можете да го използвате за безкасово плащане на задължения такси и услуги както и за теглене на суми в брой. Ако имате издадена банкова карта към Вашата сметка ще можете да теглите от банкомат и да плащате стоки и услуги във всички търговски обекти с POS устройства. Рекомендации по достижению цены (МИЦ). Такого рода приказы как остановка для того чтобы они выполнялись при достижении определенной рыночной цене. Обычно используется в Массачусетском технологическом институте открытые позиции стоп стоп – при закрытии позиций. Таким образом если вы покупаете фьючерс открытые позиции должны установить цену в соответствии с стоп-ордер на продажу ниже рыночной цены. Принцип MIT работает в обратном направлении. Появи се дори официалното статистическо понятие „обезкуражени безработни” – трайно безработни в продължение на 3-4-5 и повече години професионално деквалифицирани и деградирали хора загубили надежда че ще си намерят работа. Статистиката и до сега отчита техния брой всяко тримесечие (между 160 и 180 хил. души) без обаче да ги включва в официално отчитаната безработица. Това е груба манипулация на данните за истинската безработица. Официалната безработица сега е около 9-10% а с включването на обезкуражените – около 18-20%. Ако не бяха отворени на времето границите за емиграция – този мощен социален отдушник на около 15-20 млн. души повечето от тях – работоспособни безработицата би достигнала около 45-50%. Дори само по това може да се съди за социалните последствия на икономическата разруха. Съдете за мащабите на социално-икономическата катастрофа щом половината от заетата преди това работна сила е станала излишна.