бързи кредити по телефона

table
Top Credit Удължаване на срока: при бърз кредит до заплата имате възможност за удължаване на срока до десет пъти по 30 дни а при кредитна линия – до 720 дни. След изтичане на срока за подаване на писма за интерес във връзка с Процедурата по продажба на 100% от капитала на ТБ „Виктория” ЕАД и цялостната експозиция на едноличния собственик на капитала към банката бе извършен анализ и оценка на постъпилите писма за интерес на предоставената съпътстваща информация и на профилите на кандидатите – потенциални инвеститори. Проведени бяха допълнителни консултации с надзорния орган – БНБ. В резултат на това за следващия етап на Процедурата по продажба са поканени Българо-Американска Кредитна Банка АД и Търговска Банка Д АД. Запазва се правото на кредиторите ПРИ ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ НА КРЕДИТА да претендират обезщетение в размер до 1 на сто от предсрочно погасената сума по кредита но само когато кредитът е погасен преди изплащането на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. След изтичане на една година от първата погасителна вноска по кредита банките и фирмите за бързи кредити нямат право да претендират такса обезщетение или неустойка за предсрочно погасяване освен ако не могат да докажат че са претърпели загуба по-голяма от 1 на сто от предсрочно погасената сума. Бърз кредит е кредит предоставен от небанкова финансова институция. Наименованието му „бърз произтича от това че кандидатът за кредит получава отговор на искането си в рамките само на няколко минути след изпращане на запитването. Усвояване на сумите се осъществява в рамките на няколко часа. Голяма част от дружествата за небанково кредитиране са направили процеса по кандидатстване и отпускане на кредита изцяло онлайн. Това прави бързите заеми лесно достъпни. Когато договорът за потребителски кредит е непосредствено свързан с територията на Република България или с територията на друга държава членка на Европейския съюз или с територията на повече държави членки на Европейския съюз потребителят не може да бъде лишен от защитата предоставена му по ЗПК или от защитата предоставена му от законодателството на друга държава членка на Европейския съюз.