бързи кредити за безработни

table
БНБ Променя Изискванията Към Фирмите За Бързи Кредити Кредитът на вноски се предлага за срок от 2 до 14 месеца и суми от 200 до 1800 лв. Максимален годишен процент на разходите (ГПР) 49.1%. По смисъла на § 1 т. 2 ЗПК общата сума дължима от потребителя” е сборът от общия размер на кредита и общите разходи по кредита за потребителя. Общите разходи по кредита за потребителя пък са определени от закона като всички разходи по кредита включително лихви комисиони такси възнаграждение за кредитни посредници и всички други видове разходи пряко свързани с договора за потребителски кредит които са известни на кредитора и които потребителят трябва да заплати включително разходите за допълнителни услуги свързани с договора за кредит и по-специално застрахователните премии в случаите когато сключването на договора за услуга е задължително условие за получаване на кредита или в случаите когато предоставянето на кредита е в резултат на прилагането на търговски клаузи и условия. ЗПК изрично прави уговорката че общият разход по кредита за потребителя не включва нотариалните такси. Друга измамлива схема използвана от три български банки е предоставянето на кредити в евро или лева но на хартия разписани в швейцарски франкове. Откакто януари месец 2015г. франкът скочи драстично кредитополучателите които вече са изплатили взетите от тях левове или евро вече дължат суми по-големи от реално получените. Така тези потребители се оказват измамени два пъти – веднъж от незаконното вдигане на лихвите по кредитите им втори път от това че кредитът им е „прекаран” през франка. Комисия за защита на потребителите вече се произнесе че вдигането на лихвите по договорите на тези банки е незаконно както и че няма дълг във CHF а само в реално усвоената валута – лева или евро. В изпълнение на разпоредбите на чл. 31 ал. 1 т. 17 от Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН) синдиците на „Корпоративна търговска банка” АД (в несъстоятелност) публикуваха на интернет страницата на банката – информация за изпълнителя на възложените му по чл. 31 ал. 1 т. 17 от ЗБН действия данни за неговия международен опит срока на изпълнение на възложеното му задание и предвидените неустойки. Целта на подобни проучвания е да помогне компаниите да запазят високото ниво на обслужване като определяйки техните силни и слаби страни дабъдат посочени местата които според клиентитеимат нужда от подобрение. Банките предлагат широк спектър от продукти които все пак иматмножество сходни характеристики по между си. Поради този факт качеството на обслужване може да бъде решаващ фактор за много клиенти които искат да изберат своята банка.