бързи кредити до минути

table
Бързи Кредити Без Доказване На Доход Обикновено търсите пари на заем когато нямате никакъв друг ход. Бързи заеми за спешни ситуации ви се виждат логично решение. Постъпила е искова молба от София Комерс Кредит Груп”АД-гр.София представлявано от Изпълнителния директор Адриан Д. Станев чрез адв.Караиванов от АК-гр.София против И.Д. действащ като ЕТ”И. в която изтъква че на 25.10.2012 год. между страните бил сключен договор за заем обективиран и обезпечен съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека №44 т.VI per.№5102 дело 715/25.10.2012 год. на Нотариус с per.№138 в РНК вписан в Службата по вписванията-гр.Ловеч като Акт №112 том I дело 3676 от 25.10.2012 год. (наричан по-долу за краткост «Договора»). Съгласно разпоредбите на чл.66 ал.2 от Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН) всеки кредитор от списъка има право в 14-дневен срок от обявяването на списъка на оспорените вземания към КТБ АД (н) т.е. до 11 декември 2015 г. (включително) да получи копие от подаденото срещу вземането му възражение и от доказателствата към него. Копия на документите могат да бъдат получени в деловодството на Централно управление на КТБ АД (н) – гр. София ул. „Граф Игнатиев” №10 както и в следните подразделения на КТБ АД (н): ФЦ „Благоевград ФЦ „Бургас ФЦ „Варна ФЦ „Плевен ФЦ „Пловдив ФЦ „Русе ФЦ „София-Запад ФЦ „София-Център ФЦ „София-Юг ФЦ „Стара Загора ОРМ „Красно село ОРМ „Младост-1 и ОРМ „Южен парк. Друго изискване е да сте на постоянният (безсрочен) трудов договор от минимум 6 месеца. Това правило може да бъде пренебрегнато ако се обърнете към банката която обслужва Вашия работодател. Те биха били по-склонни да пренебрегнат изискването за стаж както и да Ви предложат преференциални оферти за служители на свои клиенти ако предлагат такива. Започнахме изпълнението му в началото на септември. Първото което планираме са структурни промени в организацията на работа. Започваме от най-високото ниво – Върховната касационна прокуратура. Заварихме една структура която намираме за много тежка и трудно управляема – 11 отдела и 38 сектора. На практика при 95 висши прокурори имаме 49 началнически длъжности – завеждащи отдели и сектори. А някои от секторите се състоят само от един човек който на практика е ръководител сам на себе си. Нужна е нова организация на работа която да гарантира всеобхватно разследване по делата и да осигурява на териториалните прокуратури нужната им методическа помощ. Важно е на най-високото ниво в системата да се постигне разумно и почтено управление.