акцептни кредити

table
Easycredit.bg този тип заеми. Клиентите престрашили се да ползват заем във време на криза или изпитващи наистина необходимост от такъв е добре да знаят за кои детайли да си отварят широко очите. ГПР е показател който може да ориентира колко ще струва един кредит заедно с всички разходи. Той включва таксите комисионите и самата лихва по заема. Основанията за прекратяване на вещното право на ползване са алтернативно дадени. За да бъде прекратено правото на ползване на ползвателя необходимо е да бъдe установенa по безспорен начин само някоя от предпоставките за прекратяването а също така и че ползвателят не е преустановил нарушението или не е изпълнил съществени задължения произтичащи от правото му на ползване върху имота въпреки отправено предупреждение от собственика в този смисъл. Разликата в абсолютния брой раждания обаче илюстрира широко известен факт – емиграцията е основният проблем. По-специално емиграцията сред българите до 25 години. Много от тях са заминали да учат и не са се върнали. Други са напуснали да работят. При останалите възрастови групи се вижда неколкократен скок но той не е достатъчен да компенсира. От тук идва и изместването на средната възраст на родилките за което говорих в предишната ми статия. Резултатите от изследването на TNS BBSS разкриват още че анкетираните представители на микро и малкия бизнес се нуждаят още от ремонт/подобрение на търговския обект (29%) и закупуване на допълнителни нови машини и оборудване (23%). При това 37% от анкетираните посочват че ако разполагат с 5 000 лв. инвестиция на първо място биха си закупили инвентар или техника. Според тях основните пречки за развитие на бизнеса в България са финансови (55%) посочени на трето място след несигурната икономическа среда (82%) и конкуренцията в бранша (46%). Следват ги административните/регулаторни бариери които са на четвърто място (41%). Повече от половината (57%) от анкетираните предприемачи познават като възможности за външно финансиране бизнес кредит от финансова институция за подпомагане на микро- и малкия бизнес. При калкулиране на годишния процент на разходите (ГПР) е допуснато че кредитът е усвоен незабавно и изцяло лихвата и другите разходи са неизменни спрямо техния първоначален размер и ще се прилагат до изтичане на посочения срок както и че кредита ще се издължава с анюитетни погасителни вноски. Калкулирана е такса за кандидатстване анализ и оценка на кредитоспособността в размер на 185 лева.